,,,SPA-pirčių paviršių dezinfektantas – koncentratas

20.00 Su PVM

Aprašymas

Komplektą sudaro

Vandens kubilų, saunų ir kitų SPA paviršių dezinfektantas. Skystis butelyje yra koncentratas.

 

Aprašymas

 

Naudojimas: Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir nuplauti vandeniu. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, naudojami 0,3–1,0 % (30–100 ml/10 litrų vandens) darbiniai tirpalai. Paviršius dezinfekuoti šluostant darbiniu tirpalu sudrėkinta šluoste arba purškiant.Maisto gaminimo ir valgymo reikmenis bei paviršius, kurie liesis su maistu, dezinfekuoti šluostant darbiniu tirpalu sudrėkinta šluoste. Naudojant 0,3 % darbinį tirpalą, ekspozicijos laikas 10 min., naudojant 1,0 % – 5 min. Po dezinfekcijos visus paviršius gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu. Pavojingumo frazės: Aquatic Chronic 2: H411 – Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus Skin Corr. 1A: H314 – Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Atsargumo frazės: P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280: Mūvėti apsaugines pirštines P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. P405: Laikyti užrakintą. P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.

 

GCG STERI SURF – dezinfekcinė priemonė paviršiams plauti ir dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir visuomeninio maitinimo įmonėse. Sudėtis: alkil (C12-C14) etilbenzilamonio chlorido ir  alkil (C12-18) dimetilbenzilamonio chlorido, mišinys, 7,0 %. Sudėtyje yra natrio karbonato, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 1,0–5,0 %. GCG STERI SURF koncentratas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.

(10-14 17.5E)BPR-160(A-0204PNO603491/A-20-84), Galioja iki 2025/03/25

Kokybiškos prekės

Mūsų parduotuvėje rasite kokybišką produkciją tinkančią namams ir profesionalams

Greitas pristatymas

Greitas pristatymas iki 2 d.d. Perkant už daugiau nei €50 NEMOKAMAS PRISTATYMAS visoje Lietuvoje

Pagalba

Susisiekite el. paštu vadyba@dezinfekcijai.lt Arba telefonu +37066690888

Saugiai atsiskaitysite Jums patogiu atsiskaitymo būdu

atsiskaitymo budai

Jūsų prekes pristato Venipak kurjeriai

venipak
  • +37066690888

Shopping cart

close